تبلیغات
مطالب فوتبال - زندگینامه ی فرهاد مجیدی (( محبوب آبی ها ))
تاریخ : جمعه 6 آبان 1390 | 04:34 ق.ظ | نویسنده : پدرام گنجوی

سوم ژوئن سال یک هزارونهصدوهفتادوهفت ویاهمان 13/3/1355دریک شب بهاری درتهران بود که چشم به جهان گشود.فرزند دوم خانواده پس ازخواهرش بود که بعداز او یک دختر ویک پسرکه اوراخیلی خوب میشناسید وارد جمع کوچک خانواده ی آنها شدند.اصلیت پدر ومادرش برمیگردد به قائمشهر.درکودکی ساکن پارچین ورامین بودند.به علاوه ی خواهران وبرادرش دوخواهر زاده به نامهای فرشته ونگین دارد.به گفته ی خودش علاقه ونیز وابستگی شدیدی به خواهرانش دارد.درمورد فرزاد هم که فرزاد میگوید اگریک روز تلفنی باهم صحبت نکنیم ویا دیداری نداشته باشیم صبحمان شب نمیشود.دردوران کودکی علاقه ی خاصی به فوتبال داشت وهمین باعث شد باوجود استعداد وهوش بالای علمیش تنها بتواند تحصیلاتش را درحد دیپلم ریاضی ادامه دهد چراکه فرهاد درزمانی که تنها یک دانش اموزبود توانسته بود مانند هم اکنون همه را ازخود راضی نگه دارد.برای ورود به عرصه ی ورزش بامخالفت شدید مادرش روبه رو بود.اما فرهاد بانشان دادن علاقه وانگیزه ی خود توانست مادرش رابرای حضوردرمیادین متقائد کند.پدرش نیز پشتیبان ومشوق اصلی اودراین راه بود.شایدهیچ یک ازاعضای خانواده ی فرهاد تصوراین رانمیکردند که اوروزی صاحب چنین شهرت ،محبوبیت ومقامی شود. به دلیل شرایط کاری پدرش ونیز محل زندگی وی اولین تیمش تیم جوانان کشاورز بود که درآن زمان ازتجهیزات کافی برخوردارنبود اما فرهاد هیچ وقت گله وشکایتی ازوضعیت نداشت.انگیزه وروحیه ی بالای اوباعث شد تا خیلی زود درهمان رده ی سنی ولی این باردرتیم بهمن موفق ظاهرشود.ازاین روبرای نشان دادن خودش وهم چنین حضوردربازیهای استانی خواست که واردتیم پارچین ورامین شود وبرای مدتی چند به صورت بازیکن قرضی به این تیم پیوست.هشت ماه تلاش مستمربه بارنشست واین بار امید بهمن بود که خواستار به بازی گرفتن فرهاد شد.عشق به استقلال هر روز بیشترازروز قبل انگیزه ی وی را مضاعف مینمود تا موفقتر عمل کند تا به آرزویش جامه ی عمل بپوشاند.آری بازی درتیم دوران کودکی.رویایی که شاید فکرش را نمیکرد روزی به واقعیات وتجربه ی زندگیش بپیوندد.بازی دربزرگسالان بهمن هرروزاورا به هدف وآرزویش که چندان هم دست نیافتنی نبود نزدیک ونزدیکترمیکرد.برتن کردن پیراهن بزرگسالان بهمن هم زمان بااوج این تیم بود.


باعملکردموفقش دربهمن توانست به پیراهن تیم محبوبش دست پیدا کند.اومیدانست که ازاین به بعد وظیفه ای فراتر از یک بازیکن برگردن اوست .وظیفه ای که باعث شده بود خیلی زود
فرهاد محبوب قلبها شود.هوش فوق العاده ی او درزمان رویارویی با دروازه تبدیل شدن فرهاد به یک مهره ی طلایی وثابت رادر آن زمان که استقلال ابرقدرت آسیابود (وهست) را سبب شد.همین شم بالا در گشودن دروازه ی حریف باعث شد او یکی ازستاره های دهه ی هفتاد باشد.خیلی زود جایش رادرقلب استقلالی ها پیدا وباز کرد.باگلزنیهاش استقلالی هارا سرافرازکرد وغیرت خودش رابه تیم نشان داد.
راپیدوین
بازیهای خوبش درتیم
استقلال که هم درسطح لیگ ایران راشامل میشد هم آسیا باعث شد تا تیم پایتخت اتریش یعنی راپیدوین پیشنهاد ترانسفرشدنش را به باشگاه استقلال دهند.فرهاد مثل همیشه بادرنظرگرفتن وسنجیدن شرایط تصمیمش رابرای بازی دریک تیم اروپایی گرفت وبلاخره توسط دکتر فتح الله زاده مدیرعامل آن زمان استقلال به اروپا ترانسفر شد.اما متاسفانه اوضا واحوال آنجورکه فرهاد میخواست وپیش بینی کرده بود پیش نرفت.فرهاد درزمان حضورش دراین تیم چنیدین بار با مصدومیتهای شدید و یاجزئی رو به روشد.این مصدومیتهای مکرر که باعث میشدند فرهاد آنطورکه باید خودش را نشان دهد هم اختلاف او و باشگاه برسر مقدار مبلغ قراردادش.درنتیجه دوطرف به توافق نرسیدند وباعث شدکه فرهاد دیگرفکرادامه ی حضوردر اتریش رادرسرنپروراند.سرانجام یک فصل طوفانی برای فرهاد به پایان رسید.ولی باوجود تمام بدشانسی ها ومشکلات فرهاد حضورش را دراین تیم توأم با موفقیت درآینده ذکر میکرد.وی هیچ وقت فکر آن رانکرد که شاید پس ازنمایش نه چندان خوبش دراتریش بتواند دوباره مورد توجه تیم دیگری شود و یا حتی روزی دوباره به یک ستاره تبدیل شود.اما زمان زیادی ازبازگشتش به ایران نگذشته بود که باپیشنهاد تیم اماراتی الوصل روبه رو شد.خیلی زود به شرایط امارات عادت کرد وآنچه راکه نتوانست دراتریش ازخودنشان دهد حالادرامارات به معرض نمایش قرارداد.پس ازمدت کوتاهی توانست همان محبوبیتی راکه درمیان استقلالیها داشت درکشورحاشیه نشین خلیج نیزاز آن خودکند.شهرت ومحبوبیت فرهاد به حدی بودکه حتی توسط دعوتنامه ای ازسوی پادشاه کشوربه مراسم ختم پدرپادشاه امارات نیزدعوت گشت.سطح بازی او آنقدرمتفاوت بود که باعث شد به ستاره ای بین شیوخ اماراتی تبدیل شود.همه جا ودرهمه ی محافل ورزشی صحبت ازاو وطرز بازی وشخصیتش بود.پوسترهایش درهمه جابه چشم میخورد.دلیل همه ی اینها این بود که فرهاد توانسته بودحال وهوایی تازه به فوتبال این کشوردهد ودرواقع سطح فوتبال این کشورراارتقاء دهد.دومین تیم اماراتیش الاهلی بود.دراین تیم نیز نمایش قابل قبولی ازخودارئه داد تا در سال 2003 بود که بازبه صورت قرضی به تیم ضعیف العین پیوست.ولی باوجود ضعف تیم این درخشش فرهاد بود که توانست العین را صاحب لقب قهرمانی در آسیاسازد.این فرهاد بود که باگل حساسش دربازی فینال جام باشگاه های آسیا درمقابل دالیان ابرقدرت آسیا این تیم رابه مقامی بزرگ درسطح قاره رساند.خود اونیزطعم قهرمانی درآسیارا برای نخستین بارچشید.باز به الاهلی برگشت وبرای این تیم توپ زد.با130گل زده برای این تیم بهترین گل زن تاریخ امارات شناخته شد.سال 2006بود که پس از26سال الاهلی توانست همراه فرهاد به مقام قهرمانی لیگ امارات دست پیداکند.درآن بازی به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد وجایزه ی ویژه ی ستاره ی میدان را ازآن خودکرد.امابا تمام این موفقیت ها نتوانست به تیم ملی راه پیداکند.درواقع شرایطی برتیم ملی حاکم بودکه مانع ازحضوراو وچندبازیکن ایرانی حاضردرامارات میشد.فرهاد جمعا 37بازی ملی داشت.پس ازالاهلی ، النصرخواهان جذب اوشد اما به دلیل مشکلاتی که برسر مبلغ قرار داد النصر با فرهاد وجود داشت وی پس ازازچند بازی این تیم راترک کرد.این تغییرات هم مصادف شد با حضورمجدد دکترفتح الله زاده ونیز ناصرحجازی درباشگاه استقلال تا مجیدی بار دیگر پیراهن تیم سابق وصد البته محبوبش رابرتن نماید.پیراهنی که به گفته ی خودش با آن به خیلی چیزها ازقبیل محبوبیت،شهرت وحتی ثروت رسید.فرهاد معتقد است هم اکنون هرچه دارد وهست به این باشگاه وهواداران آن مدیون است وباید این دین راگرچه اداکردنی نیست اما حداقل بخشی ازآن راجبران کند.

ازخصوصیات فرهاد محبوب قلبها


متولد 13/3/1355ساله با 179سانتیمتر قد

 و 73 کیلوگرم وزن  .
همسرش از پرسنل اصلی شرکت هواپیمایی بودکه هنگامی که برای تهیه ی بلیط اقدام کرده بودبا او آشنا میشود.
متاهل وصاحب دوفرزند است.
 دخترش تیام متولد 1385 و پسرش امیربردیا متولد9/3/1387میباشد.
نام
تیام راخودش انتخاب کرد ونیز علاقه ی خاصی نسبت به اودارد.
تولد دخترش رابهترین رخداد زندگیش ذکر میکند وهمیشه قسم اولش نام اوبوده وهست.
همه ی تلاشش رو می كنه تا
تیام توی زندگی آرامش داشته باشه و همیشه میگه تیام همه ی زندگی منه.
شهرت رو زمانی دوست داره كه بین مردم محبوب باشه.
به مارک اعتقاد نداره بیشتر روی ظاهراجناس وچیزی که از همون اول دلش میخواد خریدمیکنه.وبااین وجو فوق العاده خوشتیپه.
چهار ماشین دارد وماشین موردعلاقه اش بی ام و مدل تیپ هفت که هم اکنون همراه(( بنتلی)) 2008وی درامارات ونیز دوماشین دیگرش (پرادوو بنز مشکی او) درایران است.
بهترین خاطره اش سفرش به کربلا همراه باتیم پاس بوده.
کتاب خودش
(شیرین وفرهاد ) رادوست دارد.
از ویژگیهای منفی اش که خود اونیز به آن اشاره میکند عدم توانایی اش در برقراری ارتباط با دیگران است.
مثل هرانسان دیگری از دروغ متنفر واما فردی صبور است.
عاشق فیلم وسینما رفتن است وهنرمند محبوبش امین حیایی وبهرام رادان است.
موسیقی لایت وآرامش بخش رامیپسندد.
خواننده ی محبوبش شادمهراست.
از میان باشگاه های خارجی به
اینتر ومیلان علاقه مند است.
افتخارات :
- صعود به جام جهانی 98 فرانسه همراه با تیم ملی
- قهرمانی با استقلال در لیگ و جام حذفی
- قهرمانی با بهمن در لیگ
- قهرمانی آسیا با العین
- قهرمانی در لیگ امارات با الاهلی
- قهرمانی جام حذفی با
استقلال

و قهرمانی در لیگ 88با استقلال
- بهترین بازیکن خارجی لیگ امارات و آقای گل لیگ امارات را نیز به دست آورده  و با 107 گلی که در لیگ امارات زده است  بهترین گلزن خارجی این لیگ به حساب می آید. دیگر خارجی های حاضر در این لیگ هنوز نتوانسته اند رکورد او را بشکنند.
   • دانلود فیلم